Wedstrijdreglement
‘Win een brouwerijbezoek voor tien personen in Brouwerij Contreras’

  

1.      Organisator en contactgegevens

 

1.1.    Brouwerij Contreras bv, hierna de organisator genoemd, organiseert de wedstrijd ‘Win een brouwerijbezoek voor tien personen in Brouwerij Contreras’.

 

1.2.    Contactgegevens van Brouwerij Contreras bv.
adres: Molenstraat 110, 9890 Gavere
e-mail: win@contreras.be
telefoon: 09 384 27 06
ondernemingsnummer: BE 0874.251.892

 

2.      Wie mag deelnemen?

 

2.1.    Elke natuurlijke persoon die minstens 18 jaar is, die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden en exclusief voor zichzelf, aan de wedstrijd deelneemt en met uitsluiting van. Deze personen mogen niet deelnemen:
(A) natuurlijke personen die zetelen in de raad van bestuur van de organisator;
(B) de personen die tewerkgesteld zijn door de organisator
(C) personen die hun wettelijke woonplaats hebben op dezelfde plaats als de personen vermeld onder (A) en (B) of er een familiale band in de eerste of de tweede graad mee hebben.

 

3.      Voorwerp van de wedstrijd

 

3.1.    Er is een aankoopverplichting verbonden aan deze Wedstrijd. De Deelnemer is geen enkele bijkomende vergoeding of bijdrage verschuldigd voor de deelname aan de wedstrijd.

 

3.2.    Elke deelnemer die in totaal vijf Valeirs bestelt in een van de deelnemende horecazaken en daardoor een volle spaarkaart heeft, krijgt een fles 75cl Valeir Blond cadeau. Aan elke fles hangt een tombolalot waarmee de deelnemer het brouwerijbezoek kan winnen. Op dat tombolalot staat een nummer en uitleg over wat de deelnemer moet doen (zie 3.3) om kans te krijgen om te winnen.

 

3.3.    De houder van het tombolalot neemt een foto van de grote fles en post die op zijn/haar wall van Facebook en/of plaatst die als foto op zijn/haar Instagramprofiel. De deelnemer moet de brouwerij taggen op Facebook (Brouwerij Contreras) of Instagram (brouwerij_contreras) en die account volgen. Vervolgens meldt de deelnemer zich aan via de website van de brouwerij: www.contreras.be/nl/win en doorloopt daar alle nodige stappen.

 

3.4.    Indien meer dan één keer hetzelfde tombolanummer wordt geregistreerd, dan kan enkel de persoon die zich het eerst registreerde met dat nummer deelnemen aan de wedstrijd.

 

3.5.    De actie loopt tot en met 31 juli 2024. Je kan tot en met die datum deelnemen aan de tombola.

 

3.6.    De winnaars worden gekozen op basis van lottrekking door de organisator op vrijdag 2 augustus om 17u en zal live te volgen zijn op de facebookpagina van de brouwerij: https://www.facebook.com/ContrerasBrouwerij

3.7.    De deelnemer komt enkel in aanmerking om deel te nemen als aan deze voorwaarden is voldaan:
(I) de deelnemer registreerde zich op onze website met het unieke tombolanummer
(II) De deelnemer deed de handelingen zoals beschreven in 3.3
(III) De deelnemer voldoet nog steeds aan de voorwaarden zoals beschreven in 3.3, 3.4 en 3.5 op het moment van de lottrekking.

 

4.      De prijzen

 

4.1.    De hoofdprijs is een bezoek voor tien personen aan Brouwerij Contreras, Molenstraat 110 te Gavere. Het bezoek behelst een rondleiding van een uur en een degustatie van onze bieren gedurende een uur. Het bezoek duurt in totaal twee uur. In totaal verloot de organisator drie brouwerijbezoeken.

 

4.2.    Andere prijzen zijn geschenkpakketten van Brouwerij Contreras. In totaal verloot de brouwerij tien pakketten. De winnaars daarvan mogen hun pakket persoonlijk aan de brouwerij afhalen. De organisator stuurt geen pakketten op.

 

4.3.    De winnaar mag bovenop de tien personen maximaal drie extra personen meenemen als zij BOB zijn voor (een deel van) het gezelschap. BOB mag ook de rondleiding volgen en krijgt niet-alcoholische dranken tijdens de degustatie.

 

4.4.    De prijs is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Er is maximaal één winnaar per adres.

 

4.5.    De prijs mag op geen enkele wijze worden geruild of in geld worden omgezet.

 

4.6.    De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht per mail en per telefoon.

 

4.7.    Indien de winnaar een foutief mailadres en/of een foutief telefoonnummer opgaf, vervalt het recht op de prijs. De prijs zal niet worden toegewezen aan een andere deelnemer en komt te vervallen.

 

4.8.    De winnaar mag de brouwerij bezoeken of het geschenk ophalen op een afgesproken tijdstip. Is de winnaar niet aanwezig op dat tijdstip, dan vervalt het recht op de prijs en komt die prijs te vervallen.

 

5.      Bijzonderde voorwaarden

 

5.1.    De wedstrijd is niet cumuleerbaar met dezelfde of enige andere wedstrijd, actie, korting, premie of voorwaarde van de organisator.

 

5.2.    Deelname aan de wedstrijd kan meerdere keren per deelnemer. Per unieke deelnamecode kan je een keer deelnemen.

 

5.3.    Elke deelnemer gaat akkoord met ons privacy- en cookiebeleid en het online verzenden van je deelname.

5.4 Elke deelnemer moet zijn tombolaticket tonen bij het afhalen van de prijs.

 

6.      Duur van de wedstrijd

 

6.1.    Deelname aan de wedstrijd is enkel geldig van 10 juni 2024 tot en met 31 juli 2024


 

7.      Aanvaarding

 

7.1.    Door deel te nemen aan de wedstrijd verklaart de deelnemer kennis te hebben genomen van het wedstrijdreglement en aanvaardt de deelnemer het wedstrijdreglement in haar bepalingen en zonder enig voorbehoud.

 

7.2.    Door deelname aan de wedstrijd aanvaardt de deelnemer dat de organisator op geen enkele wijze aansprakelijk kan worden gesteld in het kader van de wedstrijd, behoudens in geval van bedrog of opzettelijke fout. De organisator is dus niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou ontstaan in hoofde van enige deelnemer in het kader van de wedstrijd

 

8.      Verwerking persoonsgegevens

 

8.1.     Voor de deelname aan de wedstrijd zal de organisator persoonsgegevens van de deelnemer verwerken die nodig zijn om de deelname mogelijk te maken: voornaam, familienaam, geboortedatum; e-mailadres en telefoonnummer.

 

8.2.    De oranisator verwerkt de persoonsgegevens van de deelnemer uitsluitend in overeenstemming met de Europese Verordening van 27 april 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: “AVG”).

 

8.3.    De organisator verbindt zich ertoe bij de verwerking van persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal de organisator in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in dit wedstrijdreglement

 

8.4.    De organisator is de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonlijke gegevens, in het kader van deze wedstrijd. De contactgegevens van de organisator staan vermeld in punt 1.2.

 

8.5.    De Organisator verwerkt de persoonsgegevens om de deelname aan de wedstrijd mogelijk te maken. De verwerking van de gegevens gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:
- deelname aan de wedstrijd mogelijk maken
- de deelnemer kunnen identificeren
- indien uitdrukkelijk toegestaan: het verzenden van nieuwsbrieven met info en promoties van Brouwerij Contreras en om de deelnemer te feliciteren met diens verjaardag.


 

8.6.    De Deelnemer beschikt over de volgende rechten als betrokkene in de zin van de AVG:

-  Recht op inzage;

-  Recht op rectificatie of recht op wissing;

-  Recht op beperking van de verwerking;

-  Recht van bezwaar;

-  Recht van gegevensoverdraagbaarheid;

-  Recht op vergetelheid;

-  Recht op het intrekken van je toestemming;

-  Recht om klacht in te dienen;

-  Recht op informatie;

-  Recht op transparantie.


Indien de Deelnemer wenst zijn/haar rechten uit te oefenen, zal de organisator hieraan gevolg geven binnen één maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in diens hoofde bestaat. De aanvraag gebeurt via aantekende zending gericht aan de organisator of conform contactgegevens in bepaling 1.1.

 

8.7.    De Organisator zal de door de deelnemer verstrekte persoonsgegevens bewaren zolang noodzakelijk voor het uitvoeren van de wedstrijd of voor het bereiken van de door de deelnemer aanvaarde doelstellingen van de verwerking, behoudens andersluidende wettelijke vereisten.

 

9.      Overige bepalingen

 

9.1.    De Organisator behoudt zich het discretionair recht voor om iedere deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd en/of de toegekende prijs terug te vorderen, indien de deelnemer op enige wijze in strijd handelt met het wedstrijdreglement of zich schuldig maakt aan fraude of andersoortig oneerlijk gedrag. Die beslissingen zijn niet vatbaar voor beroep.

 

9.2.    De organisator behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan het wedstrijdreglement.

 

9.3.    Indien één of meer bepalingen van het wedstrijdreglement nietig, ongeldig, niet-uitvoerbaar zijn of in strijd zijn met andere toepasselijke reglementen, zal zulks de geldigheid of uitvoerbaarheid van deze bepaling niet in het gedrang brengen, maar zal de organisator een vervangende bepaling vaststellen die zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, ongeldige of niet- uitvoerbare bepaling benadert. Dit recht tot vervanging van een bepaling wordt discretionair uitgeoefend door de organisator en is niet vatbaar voor beroep.

 

9.4.    Op alle geschillen aangaande de wedstrijd is het Belgisch recht van toepassing en elk geschil over de toepassing ervan valt onder de bevoegdheid van de rechtbank van keuze van de Organisator.

 

10.   Vragen m.b.t. de wedstrijd en het wedstrijdreglement

 

10.1. Voor gelijk welke vraag m.b.t. de wedstrijd en/of het wedstrijdreglement, mag u contact opnemen met de organisator, Brouwerij Contreras, via de contactgegevens die te vinden zijn in bepaling 1.2.

 

Cookies

Kies voor welke cookies u toestemming wilt geven.

Ben je 18 jaar of ouder?